top of page

Miljöpolicy

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att
belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete
som kundens miljöarbete.

Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers
miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både
projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återvinner
byggmaterial i möjligaste mån.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare
och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem
utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt
som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans
mellan människa, maskin och organisation.


Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap
om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.


Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär
avsedd skyddsutrustning när så krävs.


Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår
arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad
sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.


Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

Kvalitétspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
Kompetent personal samt egenkontroller säkrar ett professionellt utförande under hela utförandet samt slutkontroll.
I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljö: Services
bottom of page